ALGEMENE VOORWAARDEN

A. APLATFORM VOORWAARDEN

Oscar Autoverhuur Nederland B.V. (hierna aangeduid als Oscar) is een bedrijf geregistreerd bij het KVK onder nummer (...) met haar geregistreerde kantoor op de Mercuriusweg 5D, 4051 CV te Ochten. Oscar heeft een platform ontwikkelt dat toegankelijk is op de website https://oscar.nl/ (het "Platform").

Het platform biedt een online site waar de eigenaren van voertuigen voor professioneel gebruik (de “partner(s)”) informatie kunnen plaatsen (de “Advertenties”) met betrekking tot nieuwe en gebruikte voertuigen (de “Voertuigen”) die ze wensen te verhuren en daarbij privé gebruikers (de “Consumenten”) toestaan een reservering te maken (“Boeking”) voor de huur van deze Voertuigen, direct bij de Partner(s) (de “Autoverhuur Service”) 

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen de regels voor toegang tot en gebruik van het platform door Partners en Consumenten die de service van Oscar gebruiken voor informatieve doeleinden of voor het aangaan van Autoverhuur Contracten (zoals hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk "Gebruikers" genoemd). De bepalingen van sectie A. en B. van deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel Partners als Consumenten.

LEES ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GRAAG GRONDIG DOOR

Merk op dat Oscar zelf geen voertuigen te huur aanbiedt. Oscar is dan ook nooit partij in een afgesloten autoverhuur contract of een ander soort contract of contractuele relatie van welke aard dan ook tussen gebruikers. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten en partners.

In deze voorwaarden verwijst "u" of "uw" naar alle natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die het platform gebruiken als partners of consumenten voor informatiedoeleinden of om autoverhuur contracten te initiëren of af te sluiten. "Wij" of "onze" verwijst naar Oscar (zoals hierboven gedefinieerd).

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS

 1. TOEGANG EN OMVANG VAN DE DIENSTEN

1.1 Gebruik en toestemming

Over het algemeen kunt u de op het platform gepubliceerde advertenties bekijken zonder u te registreren.

Het reserveren van een voertuig als consument is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die ten minste 18 jaar oud zijn en over onbeperkte handelingsbekwaamheid beschikken. Minderjarigen en andere natuurlijke personen zonder of met beperkte handelingsbekwaamheid mogen geen voertuig reserveren.

Registratie als partner is onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door Oscar.

Als onderdeel van het registratieproces moet u alle verplichte velden van het registratieformulier naar waarheid en nauwkeurig invullen om bepaalde informatie aan Oscar te verstrekken. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Door het registratieformulier in te dienen, stelt de gebruiker voor een gebruiksovereenkomst met Oscar aan te gaan, aanvaardt hij/zij de onderhavige algemene voorwaarden van Oscar en verklaart hij/zij niet van het gebruik van de dienst verstoken te blijven. Oscar behoudt zich het recht voor de registratie van een gebruiker zonder opgaaf van redenen te weigeren.

1.2 Registratie en gebruikersaccount

U moet nauwkeurige, actuele en, voor zover vereist en gespecificeerd, ingevulde informatie verstrekken. U stemt ermee in zich bij de registratie niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en uw account informatie actueel te houden. In geval van wijzigingen in de na registratie verzamelde gegevens dient de gebruiker zijn informatie in zijn gebruikersaccount onverwijld bij te werken of - indien dit niet mogelijk is - Oscar onverwijld van de wijzigingen op de hoogte te stellen.

Op onze servers beschermen wij uw registratiegegevens met passende technische en organisatorische middelen tegen openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Buiten onze controle bent u volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw inloggegevens. U gaat ermee akkoord Oscar onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw inloggegevens verloren of gestolen zijn of dat uw account anderszins in gevaar is gebracht.

Een registratie kan slechts eenmaal per rechtspersoon of per natuurlijke persoon plaatsvinden. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

1.3 Beschrijving van de diensten

Wij gebruiken het platform om de publicatie van te huren voertuigen, het zoeken naar via het platform aangeboden voertuigen, producten of diensten of de reservering van een voertuig mogelijk te maken, of voor andere uitdrukkelijk op het platform vermelde doeleinden (hierna "diensten" genoemd), in overeenstemming met deze voorwaarden.

Wij trachten onze gebruikers steeds een aangenaam en vlot gebruik van het platform te garanderen, maar wij kunnen het gedrag van de gebruikers of de wettelijkheid, juistheid of volledigheid van de gepubliceerde advertenties, informatie en contactgegevens niet controleren. Ondanks verschillende veiligheidsmaatregelen kan niet worden uitgesloten dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of dat deze gegevens intussen zijn gewijzigd.

U erkent uitdrukkelijk dat wij niet verplicht zijn de door een gebruiker verstrekte informatie te controleren en dat wij niet garanderen dat een advertentie voldoet aan de verwachtingen van een consument of overeenstemt met de beschrijving. Door het platform te gebruiken en akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent u dat Oscar geen partij is bij enig contract dat tussen u en een andere gebruiker wordt aangegaan. U erkent tevens dat Oscar het recht, maar niet de verplichting heeft om het gebruik van het Platform te controleren en inhoud zoals informatie, gegevens, afbeeldingen, video's en geluiden die door onze gebruikers zijn geüpload (de "Gebruikersinhoud") te verifiëren.

1.4 Geen garantie op beschikbaarheid

Oscar garandeert de beschikbaarheid of ononderbroken toegankelijkheid van het Platform niet. Oscar kan de beschikbaarheid van het Platform of bepaalde functies op elk moment zonder kennisgeving beëindigen of beperken, onder meer om de veiligheid of integriteit van het Platform of onze servers te beschermen of om onderhoud aan het Platform uit te voeren.

Oscar behoudt zich het recht voor het Platform of een deel of functie daarvan op te schorten of de functies van het Platform op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. Oscar zal redelijke kennisgeving doen van elke beëindiging of permanente onderbreking van het Platform.

1.5 Links naar websites van derden

Het platform kan links bevatten naar websites van derden ("diensten van derden"). Voor deze externe diensten kunnen andere voorwaarden gelden.

Oscar is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, wettigheid, nauwkeurigheid of waarde van deze diensten van derden of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze diensten van derden of hun privacybeleid en -praktijken.

Door links naar deze diensten van derden te verstrekken, beveelt Oscar deze op geen enkele wijze aan of onderschrijft deze. Uw gebruik van deze diensten van derden is geheel op eigen risico.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

2.1 Beperkte toestemming om het platform te gebruiken

Op grond van de door Gebruikers geleverde Inhoud is Oscar de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform, de Inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, logo's, video's, geluiden, gegevens, afbeeldingen) en de software en databases die het Platform aansturen.

Gebruikers krijgen een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van het Platform in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Elk gebruik van het Platform voor andere doeleinden of in strijd met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder verbindt elke gebruiker zich ertoe

 • De Inhoud of een deel daarvan niet te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren of distribueren, of te laten kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren of distribueren, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oscar;
 • Geen Content of enig deel van het platform wijzigen of laten wijzigen, geen Content of enig deel van het platform vertalen of laten vertalen in een andere taal of computertaal, of daarvan afgeleide werken maken of laten maken;
 • Het platform niet decompileren of onderwerpen aan reverse engineering;
 • Geen gegevens van het Platform te controleren, te verzamelen of te laten verzamelen, geheel of gedeeltelijk, door middel van een robot, rover, bot, spider, scraper, crawler, spyware, engine, apparaat, software, verzamel- of extractiemiddel of enig ander geautomatiseerd proces;
 • Het Platform niet te gebruiken of te laten gebruiken om informatie te publiceren of door te geven die vals, onjuist, frauduleus, misleidend, onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, pornografisch of anderszins aanstootgevend voor de waardigheid, eerbaarheid of seksuele geaardheid is;
 • Geen inbreuk te maken op de eigendoms- of andere rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, andere intellectuele of eigendomsrechten, of rechten op privacy of publiciteit;
 • Geen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens van andere gebruikers, te kopiëren, op te slaan of anderszins te raadplegen op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of in strijd is met privacyrechten van andere gebruikers of derden of de toepasselijke wetgeving; persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contactgegevens van andere personen, opgenomen in de Diensten van Oscar of anderszins door de gebruiker verkregen tijdens het gebruik van de Diensten, mogen door gebruikers uitsluitend worden gebruikt voor het initiëren en uitvoeren van autoverhuur contracten met behulp van het platform. In het bijzonder is het verboden om de betreffende gegevens te gebruiken voor reclamedoeleinden en om ongevraagde e-mails, faxen of brieven naar de betrokken personen te sturen of hen ongewenst telefonisch te benaderen;
 • Zich voor te doen als een andere natuurlijke of rechtspersoon of te misleiden over de eigen identiteit;
 • Het platform niet te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Voorwaarden, die in strijd zijn met deze Voorwaarden of die misleidend de medewerking of goedkeuring van Oscar impliceren;
 • Zich te onthouden van enig ander gebruik van of toegang tot het Platform dat naar ons eigen oordeel onaanvaardbaar zou zijn of dat een andere gebruiker zou beperken of belemmeren in het gebruik van het Platform, de Diensten of de werking van het Platform of dat Oscar of een andere gebruiker schade zou kunnen berokkenen.

2.2 Oscar's gebruik van Gebruikersinhoud

Door het creëren, uploaden, publiceren, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins openbaar maken van enige Gebruikersinhoud op of via het platform, verleent u Oscar een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om enige Gebruikersinhoud te gebruiken, te bewerken, te bekijken, te analyseren, op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen of te verwijderen, waaronder, zonder beperking, ten behoeve van (i) het exploiteren, beveiligen en verbeteren van het Platform (waaronder ten behoeve van fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning), (ii) de naleving van deze Voorwaarden door de Gebruiker te waarborgen, (iii) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel van een rechtbank, wetshandhavingsinstantie of ander administratief of overheidsorgaan, (iv) actie te ondernemen tegen Gebruikersinhoud die wij schadelijk of verwerpelijk achten, (v) de acties te ondernemen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, en/of (vi) de kwaliteits- of geschiktheid normen te handhaven en af te dwingen.

2.3 Oscar's gebruik van partnerlogo's, handelsmerken en handelsnamen

Elke partner verleent Oscar een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zijn logo's, handelsmerken, handelsnamen en andere kenmerken, inclusief gebruikersinhoud, te gebruiken met als enig doel deze op het platform op te nemen, marketingcampagnes te voeren en de op het Platform aangeboden diensten te promoten in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 1. TERMIJN, BEËINDIGING EN EINDE VAN DE INSCHRIJVING

3.1 Termijn

De registratie is in principe voor onbepaalde tijd.

3.2 Beëindiging door de gebruiker

De registratie kan door de gebruiker te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Een e-mail naar [email protected] is voldoende om de gebruiker op de hoogte te stellen van de beëindiging.

3.3 Beëindiging door Oscar

Oscar kan de registratie te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Een e-mail naar het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres van de gebruiker is voldoende voor Oscar om de gebruiker op de hoogte te stellen van de beëindiging.

Het recht op buitengewone beëindiging is gegarandeerd.

3.4 Het gebruikersaccount blokkeren

Oscar heeft het recht de account van de gebruiker onmiddellijk te blokkeren:

 • Indien tijdens de registratie valse informatie is verstrekt;
 • Indien de gebruiker zijn toegangsgegevens is kwijtgeraakt of door een derde wordt verdacht van misbruik;
 • Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden van Oscar heeft geschonden; of
 • Als er een andere belangrijke reden is.

In het geval dat het gebruikersaccount is geblokkeerd, is het de betreffende gebruiker verboden zich opnieuw bij Oscar te registreren en een nieuwe gebruikersaccount te openen, totdat Oscar hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 1. BETALINGEN EN ANNULERINGSBELEID

4.1. Betalingen

Door het Platform te gebruiken, verleent u Oscar een incassomachtiging om alle incasso's, stortingen en betalingen ("Betalingen") die op het Platform worden gedaan in haar naam en voor haar rekening te verwerken. In het bijzonder worden betalingen verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder Clearhaus A/S, met BTW-nummer DK33749996 en gevestigd in Nederland (de "Betalingsdienstaanbieder").

Daarom zal Oscar bij aanvaarding van de reservering via de Betalingsprovider het totale door de Consument verschuldigde bedrag innen zoals beschreven in artikel 1 van sectie C (Bijzondere voorwaarden voor consumenten) van deze Voorwaarden.

4.2 Annuleringsvoorwaarden

Voor details over de annuleringsvoorwaarden, zie Sectie C, Clausule 2 (Bijzondere voorwaarden voor consumenten) van deze Voorwaarden.

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Oscar is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor door gebruikers geleden schade, mits de schade (a) opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, (b) een gevolg is van het niet-bestaan van een gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening, (c) berust op een verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zie onderstaande definitie), of (d) een gevolg is van verwijtbaar letsel aan gezondheid, lichaam of leven, of (e) voor zover voor de respectieve schade in strikte en afdwingbare wettelijke aansprakelijkheid is voorzien.

Essentiële contractuele verplichtingen zijn die contractuele verplichtingen waarvan de nakoming primair de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner zich regelmatig kan beroepen en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn Oscar, haar gelieerde ondernemingen of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers, licentiegevers of leveranciers niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, verlies van omzet of zaken, of bedrijfsonderbreking, geleden door u of een derde partij in verband met uw gebruik van het platform.

Daarnaast is de aansprakelijkheid van Oscar jegens een affiliate beperkt tot het bedrag van de commissiebetalingen die in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het begin van een dergelijke aansprakelijkheid zijn ontvangen.

In alle andere opzichten is onze aansprakelijkheid en die van onze plaatsvervangende agenten uitgesloten, ongeacht de rechtsgrondslag.

 1. VRIJWARING

De partner zal Oscar en haar gelieerde ondernemingen of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers, licentiegevers of leveranciers vrijwaren van enig verlies, schade of vordering geleden of ingesteld door een derde partij als gevolg van (i) het gebruik van het platform door de partner, (ii) de schending van deze voorwaarden door de partner, of (iii) de schending door de partner van enige toepasselijke wet of verordening. In dit geval draagt de partner ook de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, inclusief alle gerechtskosten en advocatenkosten in het wettelijke bedrag. Dit geldt niet indien de Partner niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering van een derde partij is de partner verplicht Oscar onmiddellijk alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van vorderingen en een verdediging op een waarheidsgetrouwe en volledige wijze.

 1. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Oscar heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen (bijvoorbeeld door bepalingen toe te voegen voor het gebruik van een nieuw geïntroduceerde extra functionaliteit). Voorgestelde wijzigingen in de voorwaarden worden ten minste vijftien (15) dagen voor de voorgestelde ingangsdatum per e-mail aan de gebruiker aangekondigd op het door de gebruiker opgegeven e-mailadres (het wijzigingsbericht). De gebruiker wordt geacht te hebben ingestemd met de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden indien hij/zij niet binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de Kennisgeving van Wijziging, in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) bezwaar maakt. Oscar verplicht zich de mogelijkheid om bezwaar te maken, de termijn voor bezwaar, de eis van tekstuele vorm en de betekenis of gevolgen van het uitblijven van bezwaar afzonderlijk in de Kennisgeving van Wijziging te vermelden.

Indien de gebruiker in de juiste vorm en binnen de juiste termijn bezwaar maakt tegen de wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de voorgaande algemene voorwaarden. In dat geval behoudt Oscar zich het recht voor de contractuele relatie te beëindigen.

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gewijzigd.

 1. CONTACT

Mocht u klachten, vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Telefoon: +31 85 048 1960

Mail: [email protected]

 1. ANDERE INFORMATIE

9.1 Opdracht

Gebruikers mogen hun vorderingen of andere rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen, verpanden of anderszins bezwaren zonder toestemming van Oscar.

Oscar heeft het recht haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. In dit geval heeft de gebruiker tevens het recht om het contract te allen tijde zonder opzegging te beëindigen in overeenstemming met artikel 3.2.

9.2 Geen compensatie

De gebruiker heeft geen recht op verrekening, tenzij tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of niet door Oscar worden betwist.

9.3 Geen ontheffing

Als Oscar in een bepaald geval haar rechten voortvloeiend uit of in verband met het platform of een schending van deze voorwaarden niet doet gelden, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten.

9.4 Geschillen tussen gebruikers

Elke gebruiker erkent en stemt ermee in dat Oscar niet verplicht is om geschillen tussen individuele gebruikers te bemiddelen.

Als de betrokken gebruikers er echter niet in slagen het geschil in der minne op te lossen, kan de gebruiker het geschil aan Oscar voorleggen in overeenstemming met deze voorwaarden. Oscar kan, maar is niet verplicht, naar eigen goeddunken de details van het geschil bekijken en proberen het geschil tussen de betrokken gebruikers op te lossen.

9.5 Interne procedure voor klachtenbehandeling

Oscar heeft een intern klachtenbehandelingssysteem dat gratis voor u beschikbaar is. Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot een van de volgende punten, mits het specifiek gaat om: (i) zorgen over de naleving door Oscar van haar verplichtingen krachtens de "Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de bevordering van eerlijkheid en transparantie in het gebruik van online-informatiediensten door bedrijven" ("P2B-verordening"); (ii) technologische kwesties die rechtstreeks verband houden met de levering van het Platform door Oscar aan u; of (iii) acties van Oscar in verband met de levering van het Platform die gevolgen hebben voor u; neem dan contact op met Oscar via de contactgegevens in Sectie B (Voorwaarden), Clausule 8. Uw klacht zal worden onderzocht en doorgegeven aan de juiste interne partijen om de door u aangekaarte kwestie te onderzoeken.

9.6 Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden en alle documenten die door middel van verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het Platform en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Elke partij erkent dat zij, bij het aangaan van deze Voorwaarden, niet heeft vertrouwd op enige mondelinge of schriftelijke verklaringen, garanties of andere verzekeringen, verklaringen, toezeggingen of toezeggingen gedaan door of namens een andere partij met betrekking tot het Platform op enig moment voorafgaand aan de datum van het aangaan van deze Voorwaarden, anders dan die in deze Voorwaarden.

9.7 Toepasselijk recht; jurisdictie

Op deze voorwaarden is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het koopverdrag van de Verenigde Naties. Voor in de EU woonachtige consumenten gelden daarnaast de dwingende bepalingen van het consumentenbescherming recht van de lidstaat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, voor zover deze voor de consument voordeliger zijn dan de bepalingen van het Duitse recht en Oscar actief is in de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft of zijn activiteiten (mede) richt op de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze voorwaarden München.

Voor gebruikers die consumenten zijn, is de plaats van jurisdictie de respectieve woonplaats van de consument en het hoofdkantoor van Oscar. Oscar kan alleen gerechtelijke stappen ondernemen tegen consumenten voor de rechtbanken van hun woonplaats.

9.8 Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Het wettelijk recht heeft voorrang op de niet opgenomen of ongeldige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien een dergelijk wettelijk recht in het betreffende geval niet beschikbaar is (lacune) of tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden, zullen de partijen in onderhandeling treden om de niet opgenomen of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die economisch gezien zo dicht mogelijk in de buurt komt.

C. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

 1. RESERVERINGSPROCEDURE

1.1 Reservering

Als u geïnteresseerd bent in het plaatsen van een partner, kunt u online een boekingsaanvraag doen door het boekingsformulier in te vullen, volgens de op het platform aangegeven stappen.

Zodra u het boekingsproces hebt voltooid en akkoord gaat met alle boekingsgegevens, moet u op de knop "Doorgaan" klikken. Voordat u doorgaat naar de volgende stap, moet u de verstrekte formulieren invullen en de vereiste persoonsgegevens verstrekken, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

1.2 Betaling

De laatste stap voor het voltooien van de boeking is het bevestigen van de betaling. Voordat u de boeking voltooit, ziet u een boekingsoverzicht met het voertuig dat u wilt huren en het bedrag van de huurprijs (tot 100% van de huurprijs) dat u bij de boeking moet betalen.

Om de betaling te bevestigen, klikt u op de knop "Betaling goedkeuren". Voordat u de boeking voltooit, moet u alle ingevoerde informatie controleren en eventuele fouten corrigeren. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij deze onmiddellijk in behandeling nemen.

1.3 Bevestiging van de reservering

Nadat u een reservering heeft gemaakt, sturen wij u een bevestiging per e-mail dat wij uw reservering hebben ontvangen.

1.4. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de consument vervalt voortijdig aan het einde van de boeking, mits het contract tussen u en Oscar is om u aan een partner te koppelen en Oscar deze contractuele dienst volledig heeft geleverd.

Door de boekingsaanvraag te doen, stemt u uitdrukkelijk in met de aanvang van Oscar's diensten en erkent u dat uw herroepingsrecht vervalt bij de volledige voltooiing van het contract door de contractant.

1.5 Sluiting van huurovereenkomsten en verzekeringen voor voertuigen

Oscar is geen partij bij een voertuig huurovereenkomst tussen u en een partner (de "Voertuig Huurovereenkomst") en biedt geen voertuig huurdiensten aan, noch stelt ons platform u in staat om rechtstreeks voertuig huurovereenkomsten af te sluiten.

Als u ervoor kiest om via het Platform een verzekering te kopen, sluit u tevens een verzekeringsovereenkomst tussen u en de verzekeraar, die onderworpen is aan de voorwaarden van de polis, waarbij Oscar eveneens geen partij is.

 1. ANNULERINGSVOORWAARDEN

De consument kan de reservering annuleren door betaling van de volgende annuleringskosten:

Voor de aanvaarding van de huuraanvraag door de partner: geen kosten.

 • Na acceptatie van de huuraanvraag door de Partner maar meer dan 48 uur voor aanvang van de reservering: annuleringskosten van 25% van de huurprijs;
 • Na acceptatie van de huuraanvraag door de Partner en 48 uur of minder voor aanvang van de reservering of indien de consument het voertuig niet op het afgesproken tijdstip van de afhaallocatie afhaalt: 100% van de huurprijs.

Indien het bij de reservering betaalde bedrag minder is dan 100% van de huurprijs van het voertuig, is Oscar, via haar betalingsdienstaanbieder, gerechtigd het saldo te innen.

HUURVOORWAARDEN

 1. De huurauto moet op tijd en in dezelfde staat als bij het ophalen worden ingeleverd. In geval van verlenging van het contract moet contact worden opgenomen met de klantendienst. Bij overschrijding van de levertijd is de huurder verantwoordelijk voor het verlies dat met deze overschrijding overeenkomt. De auto is altijd de verantwoordelijkheid van de huurder, ook als deze buiten de normale werkuren wordt afgeleverd. Het niet inleveren van een voertuig op het afgesproken tijdstip valt onder artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht.
 2. Bij het ophalen van de auto moet de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele schade of gebreken die niet in het schade register zijn vermeld, om te voorkomen dat bij het terugbrengen van het voertuig het eigen risico wordt ingehouden.
  • De auto's en voertuigen mogen niet worden gebruikt voor: 
  • Het direct of indirect vervoeren van goederen of personen onder bezwarende titel.
  • Indien blijkt dat het voertuig voor levering doeleinden wordt gebruikt, heeft Oscar het recht om de gehele borgsom in te houden.
  • Voor het slepen van andere voertuigen, tenzij overeengekomen met de huurder.
  • Voor rijlessen, motorsport evenementen, snelwegen en dergelijke.
  • Voor gebruik waarbij mechanische slijtage optreedt of de auto na gebruik extra gereinigd moet worden.
  • Voor gebruik buiten de weg of in een ruimte.
  • Door personen die bedwelmd zijn of onder invloed van drugs en/of alcohol.
  • Door personen die niet vermeld staan op de huurovereenkomst.
  • Voor het rijden op recyclage plaatsen, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
 3. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de huurder om de volledige kosten te vergoeden van schade veroorzaakt door onverantwoordelijk rijgedrag, cf. 3. Bovendien geldt dit ook in geval van verkeersovertredingen, gebrek aan olie/water of vandalisme en misbruik van het voertuig.
 4. De huurder aanvaardt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het betalen van:
  • De overeengekomen tarieven, belastingen, verzekeringspremies en wettelijke belastingen.
  • De kosten van eventuele verwijdering en aflevering van het voertuig of de huurder.
  • Alle juridische kosten en boetes in verband met parkeren of overtredingen tijdens de looptijd van het contract.
  • Juridische kosten, indien wettelijk toegestaan, opgelopen incassokosten enz. die aan de huurder worden opgelegd.
  • De kosten van eventuele schade aan het voertuig.
 5. Door ondertekening ontslaat de huurder de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor zaken die de huurder of andere personen in het voertuig hebben opgeslagen, achtergelaten of vervoerd.
 6. De huurder heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om mechanische mankementen aan het voertuig te voorkomen. Mocht zich echter een fout voordoen, dan is de verhuurder niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
 7. De huurder wordt ervan in kennis gesteld dat de auto kan zijn uitgerust met een GPS-volgsysteem, waarmee de positie van de auto kan worden gevolgd. De door GPS verkregen informatie kan door de verhuurder worden gebruikt en wordt soms aan derden verstrekt, waaronder verzekeringsmaatschappijen en wetshandhavingsinstanties.
 8. Bij aankoop van extra kilometers heeft de huurder geen recht op vergoeding van ongebruikte kilometers. Dit geldt ook voor kilometers die in de huurprijs zijn inbegrepen.
 9. Brandstof is niet inbegrepen in de huurprijs.
 10. Autoverhuur is wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Onze verzekering dekt de huurder of eventuele medehuurders, zoals vermeld in de huurovereenkomst.

In geval van schade moet de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen. De kennisgeving van de huurder moet zoveel mogelijk informatie bevatten over de omvang van de schade. De huurder mag geen afspraken maken over betaling, schadevergoeding of uitvoering van reparaties zonder toestemming van de verhuurder.

 1. Huurders hebben een eigen risico van maximaal 1000 euro per schade, tenzij in de huurovereenkomst duidelijk staat dat er een aanvullende eigen risico verzekering is afgesloten.
 2. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde bij het gebruik van het gehuurde voertuig als voertuig met de door de Wegenverkeerswet bepaalde bedragen.
 3. Met uitzondering van de volgende gevallen dekt de verzekering elke schade aan het verzekerde voertuig en het verlies van het voertuig in geval van diefstal. De dekking omvat ook het voertuig zelf en de accessoires die door de eigenaar van het voertuig zijn aangebracht.

 4. De verzekering dekt niet:
 • Aansprakelijkheid voor vervoerde goederen.
 • Rijden buiten Europa.
 • Schade aan de bestuurder of passagiers.
 • Het verkeerd tanken van het voertuig en de daaruit voortvloeiende schade.
 • Schade veroorzaakt door een aardbeving of andere natuurramp, oorlog, oproer, onlusten of het vrijkomen van kernenergie.
 • Schade als gevolg van het gebruik van het voertuig in strijd met de bepalingen van het Ministerie van Justitie voor verhuur zonder bestuurder.
 • Schade als gevolg van situaties waarin de huurder het huurvoertuig heeft bestuurd in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst.
 • Schade aan telefooninstallaties, zowel vaste als mobiele, en aanverwante apparatuur.
 • Schade aan alleen de mechanische onderdelen van het voertuig. (Deze schade wordt echter gedekt door de omniumverzekering indien deze door het voertuig is overschreden door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of vandalisme).
 • Schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, zie artikel 18 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst.
 • Schade die kan zijn ontstaan terwijl het voertuig werd bestuurd door een persoon die niet over een geldig rijbewijs beschikte of die niet als huurder of medehuurder op de huurovereenkomst staat vermeld.
 • Schade veroorzaakt doordat de bestuurder van het voertuig onder invloed was van alcohol, drugs of soortgelijke stoffen, zie artikel 20 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst.
 • In het geval van bovenhoofdschade geldt het verlaagde eigen risico niet. (Schade op een hoogte vanaf 1.90 van de grond) Het eigen risico bedraagt € 1000,- incl. BTW per gebeurtenis voor particulieren en € 5000,- excl. BTW per gebeurtenis voor bedrijven en instellingen. 
 • Schade veroorzaakt door het besturen van het voertuig in strijd met de voorwaarden van de huurovereenkomst. Indien de huurder heeft moeten betalen voor schade die niet door de verzekering is gedekt, heeft de verhuurder verhaal voor alle gemaakte kosten.

  ZAKELIJKE OMSTANDIGHEDEN

  1. Om een auto te huren in Oscar moet de bestuurder het volgende meenemen:
   • Een geldig rijbewijs
   • Bewijs van ziektekostenverzekering
   • Creditcard/debetkaart
  2. Betaling
   Als u de auto meer dan 48 uur voor de ophaaltijd boekt, wordt naar keuze 100% of 25% + annuleringsgarantie betaald - over de huurprijs op het moment van boeken en het resterende bedrag bij ophalen. Als u binnen 48 uur voor afhaaltijd boekt, wordt het volledige bedrag bij de boeking betaald.
   • Afhankelijk van de geldende wetgeving kan de huurder na de ondertekening van de huurovereenkomst kosten in rekening brengen of het bedrag van de transactie wijzigen.
   • Het bedrag van de brandstof, extra kilometers, het eigen risico voor schade, de huur van de auto, parkeer-/verkeerskosten en andere bedragen in verband met de huur kunnen door het autoverhuurbedrijf in rekening worden gebracht.
  3. Kan ik mijn reservering annuleren?
   Indien de annulering binnen 48 uur voor de afhaling gebeurt, is Oscar gerechtigd het volledige bedrag van de huur in rekening te brengen. Indien de annulering meer dan 48 uur voor de afhaling gebeurt, wordt u slechts 25% van de huurprijs aangerekend. Als u moet annuleren of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op +31 85 048 1960
  4. Kosten voor de borg:
   Bij het ophalen van uw huurauto wordt u een borgsom in rekening gebracht. Het aangegeven borgbedrag kan in individuele gevallen gewijzigd worden. Let op! U kunt de borg alleen betalen via ons online betaalsysteem, dit kan met IDEAL of met creditcard/debetkaart.
  5. Soorten verhuur bij Oscar
   • Normale huur per dag
   • Lange termijn verhuur (auto abonnement)
  6. Verhuur op lange termijn is mogelijk voor boekingen van 28 dagen of meer vanaf het begin van de boeking.  Daarna vervallen de gratis huurdagen.
  7. Accessoires zoals autostoeltjes, kinderkussens en zitkussens kunnen tegen betaling worden gehuurd. De huurder is niet verantwoordelijk voor de juiste installatie en het gebruik van deze artikelen.
  8. De huurauto moet op het afgesproken tijdstip worden opgehaald. Oscar behoudt zich het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen indien de auto niet op het afgesproken tijdstip wordt opgehaald.
  9. De huurauto moet op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Na 4 uur zonder inlevering wordt de auto als gestolen verklaard en worden kosten in rekening gebracht.
  10. Oscar is niet verantwoordelijk voor bagage of personen vervoerd in een huurauto. Oscar is verantwoordelijk voor alle soorten gevolgschade.
  11. Om veiligheidsredenen is het verboden gevaarlijke goederen in de gehuurde auto's te vervoeren.
  12. Oscar is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-levering door het autoverhuurbedrijf en hiervoor wordt dan ook geen vergoeding toegekend.
  13. Betalingsvoorwaarden na het ontstaan van bijkomende kosten: Indien blijkt dat er extra kosten zijn ontstaan nadat de auto is ingeleverd, dienen deze binnen 4 werkdagen te worden voldaan. Indien de gemaakte extra kosten niet binnen 4 werkdagen worden voldaan, hebben wij het recht een incassobureau in te schakelen. Bijkomende kosten in de ruimste zin van het woord.
  14. Vermijd extra kosten van uw huurauto:
   • Breng de auto terug in dezelfde staat als toen u hem ophaalde.
   • Lever de auto op tijd in.
   • Betaal verkeers- en parkeerkosten en eventuele kosten die u als huurder maakt.
   • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in gehuurde auto's.
  Te laat inleveren van de auto 40 € + extra huurdagen
  Het ophalen van de auto i.v.m. te laat inleveren 175 € + 1,50 € per kilometer
  Missende brandstof 30 € + brandstofprijs
  Interieur schoonmaak 25€
  Intensieve interieur schoonmaak 75€
  Schoonmaak 25€
  Roken in het voertuig 200€
  Dieren in het voertuig 200€
  Boetes en onbetaalde parkeertickets 19 € + boetebedrag
  Buitenlands gebruik zonder verzekering 200 € + de kosten voor buitenlands gebruik
  Een niet geregistreerde bestuurder laten rijden. 250 € + de kosten voor extra bestuurder 5€ per huurdag.
  Opgemerkte bezorgingsdienst activiteit Volledig inhouden van de borg

  Lijst van kosten verbonden aan uw huur:

  VOORWAARDEN VOOR LANGE TERMIJN VERHUUR (AUTO-ABONNEMENT)

  Een Oscar auto abonnement of lange termijn verhuur is een abonnement oplossing waarbij u als klant gedurende een maandelijkse periode een auto huurt. Hieronder vindt u de voorwaarden van een lange termijn huur, waaronder betaling, aansprakelijkheid, verplichtingen en beëindiging. De eerste betaling voor een lange termijn huur moet worden gedaan op de abonnements datum, daarna wordt er maandelijks betaald.

  1. Lange termijn verhuur opzetten:
   Bij het opzetten van een lange termijn verhuur moet de klant akkoord gaan met onze abonnements- en bedrijfsvoorwaarden. De eenvoudigste manier om een auto-abonnement aan te maken is via ons online boekingsformulier, waar de klant de gewenste auto kan vinden, de prijs van de auto kan zien, de inbegrepen kilometers kan controleren en desgewenst kan kiezen voor extra verzekering, extra kilometers en accessoires. De klant wordt dan naar de betaling gestuurd, waarna het abonnement wordt aangemaakt en een bevestiging per e-mail wordt verstuurd.

  2. Voorwaarden bij het opzetten van een lange termijn huur
   BijWanneer de klant onze abonnementsvoorwaarden goedkeurt, aanvaardt hij dat OSCAR de maandelijkse prijs van de lange termijn huur voor de duur van de huur van de opgegeven creditcard aftrekt. Bij het aanmaken en beëindigen van de lange termijn huur wordt een factuur gestuurd. De klantenservice kan te allen tijde worden gecontacteerd als de klant de geregistreerde creditcard wil wijzigen.

  3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
   Bij het aangaan van een lange termijn huurcontract aanvaardt de klant de verantwoordelijkheid om de auto op de einddatum van de lange termijn huur in te leveren en deze in dezelfde staat terug te brengen als toen de auto werd opgehaald, tenzij anders overeengekomen. Bovendien garandeert de klant de dekking van de ingevoerde kredietkaart zodat de betaling op tijd gebeurt.

  4. Beëindiging en vaststelling
   Bij klant bepaalt de duur van het abonnement bij zijn reservering en geeft een precieze datum op voor het einde van de lange termijn huur. De lange termijn huur wordt automatisch beëindigd aan het einde van deze periode. Als het abonnement wordt verlengd, moet de klant voor het einde van de abonnementsperiode contact opnemen met de klantenservice van Oscar. Als het abonnement vóór de overeengekomen periode wordt beëindigd, kan dit met een opzegtermijn van 30 dagen.

  Heeft u vragen of wilt u uw lange termijn huur wijzigen, neem dan contact op met onze klantenservice op +31 85 048 1960